Om jag hade pengar rabbidabbidabbidaa... Skulle jag...

| | Comments (0)
... köpa in ett ton av boken Att bli mamma - en ny roll i livet av Rachel Cusk och dela ut på BB-avdelningar landet över. För i alla fall överenstämmer den mer än lovligt väl med mina känslor under det första året som mamma. Den där jungfru Maria-gloria-känslan som jag av någon oländig anledning hade trott skulle simma runt min mamma-barn-bubbla hade inget med verkligheten att göra.  Det där rosa skimret är på intågande först nu faktiskt. Och just nu är en lååång tid efter att jag kom hem med mina galna änglar. Men skulle jag börja prata om dem här och nu så skulle jag låta som en förälskad 14-åring. Ja faktiskt, jag känner nog ungefär så för dom nu...Jag bockar och tackar. Tack för att du kunde komma! säger jag till den känslan...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on January 22, 2009 4:47 PM.

Mitt fel eller mitt ansvar was the previous entry in this blog.

Om du var känd...? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01