Om du var känd...?

| | Comments (0)

...vad skulle du då använda ditt kändisskap till?

 

När jag jobbade på kvällstidning så slogs jag av den strida strömmen pressmeddelanden och hur få av dessa som väckte något som helst intresse på redaktionen. Otaliga förhoppningsfulla avsändare slapp gudskelov se hur deras ambitiöst ihopplitade formuleringar hamnade mer eller mindre osedda direkt i papperskorgen.

Det gäller att vara känd från början för att få sin röst hörd i mediebruset verkar det som.

Så vad skulle du sagt om du hade chans att bli hörd av den stora allmänheten och de breda folklagren? Kanske rapa i direktsändning under sina 15 minutes of fame som gruppen Bond gjorde när de vunnit den svenska melodifestivalen för ett antal år sedan. Eller kanske detta?

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on January 26, 2009 5:02 PM.

Om jag hade pengar rabbidabbidabbidaa... Skulle jag... was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01