Mat och beroende

| | Comments (0)

"Försöken att inte känna, kan ta sig många former.(...) Innehållet i valet av lindring är något som dämpar och rent faktiskt medicinerar den fysiska störning som känslomässig sorg och smärta utlöser. Till exempel vet vi att depression ofta medför låga halter av serotonin. Detta kan vara orsaken till att vissa människor får ett behov av sötsaker och kolhydrater, när de har svårt att hantera sina känslor, eftersom det kan hjälpa till att utlösa serotonin i hjärnan. Socker stimulerar också utlösandet av betaendorfin, som också kan mildra smärta - både fysiskt och psykiskt. Experiment med möss har visat att möss som har separerats från sina mödrar skriker mindre om de får sockervatten. De svarar också i mindre utsträckning på smärtor när de får sina tassar satta på en het platta, om de har fått sockervatten(Blass m.fl. 1986)

Den person som väljer att självmedicinera sig, försöker därigenom återställa någon typ av inre balans. Men användandet av botemedel som mat och droger för att lindra smärta, kan leda till beroende. När man äter för mycket sötsaker regelmässigt, stänger de receptorer som tar emot betaendorfinet till, och då måste man äta mycket mera sötsaker för att uppnå samma effekt."

s. 119f i

Kärlekens roll : hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna

av Sue Gerhardt

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on October 30, 2008 5:57 PM.

Apropå dåligt självförtroende was the previous entry in this blog.

duktigheten is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01