Måste man döda bara för det...

| | Comments (0)

Jag har en son som gillar att hålla i saker och vifta. Och som den gode förälder man är så börjar jag ju genast fundera på hur jag skall kunna bejaka denna lust så att den utvecklas till en nisch som han kan ha nytta av i framtiden. Min uppgift som förälder är ju att hjälpa honom att klara sig själv i livet och viftning i vilket gathörn som helst funkar inte, han behöver stark vägledning för att hamna rätt med denna personlighet.

Jag såg framför mig flaggviftare på hangar-fartyg. Pratade om detta med det välsignade barnets far, men han påtalade att det var ont om hangarer i svenska vatten och att han troligen behöver ta en yrkesmilitär värvning vid främmande flotta.

Det var ju inte yrkesmiltär som jag haft i tankarna när jag såg hur besinningslöst glad han blir av intensiv-viftning. Snarare känns det som en egenskap som bör hållas borta från vapen av alla de slag...

Kanske är det bara en fas...?

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on October 29, 2008 1:27 PM.

En revolution... was the previous entry in this blog.

citat om syskon is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01