Apropå dåligt självförtroende

| | Comments (0)

"Om man aldrig får lära sig att ta eget ansvar får man aldrig möjligheten att växa och utvecklas och får heller aldrig något självförtroende eller någon självkänsla. Hemma hos mamma och pappa är man älskad för den man är, men risken är stor att bubblan spricker så fort man går utanför dörren. Det gör ont att komma ut i livet och känna att man inte duger som man är, och att man inte klarar av någonting på egen hand"

 

s. 137 i Schönbecks bok igen... 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on October 30, 2008 5:06 PM.

citat om syskon was the previous entry in this blog.

Mat och beroende is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01